Tuija Kuusisto 11.11.2019

Kaupunginvaltuuston kokous 11.11.2019, Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro

 

§81 Taloussuunnitelma 2020-2023 ja talousarvio 2020

Näin aluksi Kokoomuksen valtuustoryhmä tahtoo kiittää kaupunginjohtajaa ja kaikkia taloussuunnitelman sekä talousarvion valmisteluun osallistuneita virkamiehiä laajasta ja perusteellisesta työstä. Järvenpää samoin kuin käytännössä kaikki Suomen kaupungit ja kunnat Helsinkiä lukuun ottamatta ovat parhaillaan hakemassa ratkaisuja haastavassa tilanteessa, jossa menot ovat ylittäneet tulot. 

Nykyisessäkin taloustilanteessa me kuntalaiset kuitenkin odotamme, että keskeiset terveyspalvelut sekä sivistys- ja kulttuuripalvelut ja infrastruktuuri ovat kunnossa ja kehittyvät. Elämän eri vaiheissa, niin nuorina kuin harmaantuvina pitkään työelämässä puurtaneina tahdomme tietenkin käyttöömme kaikki hyvinvointi- ja terveyspalvelujen uudet mahdollisuudet. Lastemme ja nuortemme vuoksi näemme välttämättömiksi toteuttaa kouluverkon uudistamisen ja sisäilmaongelmien aiheuttamat akuutit tilamuutostarpeet. Kuitenkin veroja maksavina kuntalaisina ymmärryksemme merkittäviä veronkorotuksia kohtaan on useimmiten vähäinen. Veroja ei tahdota maksaa yhtään nykyistä enempää. 

Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää merkittävänä sitä, että taloussuunnitelmaan ei ole sisällytetty kunnallisveron korotusta. Kunnallisveroprosenttimme, 19,75%, on jo nyt oikealla tasolla verrattuna työssäkäyntialueemme kaupunkien kunnallisveroprosenttien tasoon. Muistissamme on hyvin Helsinki, jossa pormestari Vapaavuoren johdolla kunnallisveroa tänä vuonna alennettiin 18 prosenttiin. 

Taloussuunnitelmaa ja talousarviota kokonaisuutena tarkasteltaessa Kokoomuksen valtuustoryhmä näkee kriittisenä ennakoidun verotulojen määrän kasvun toteutumisen. Taloussuunnitelman ja talousarvion pohja pettää, jos verotuloissa ei tapahdu arvioitua 2-3% kasvua. Verotulojen kasvu nojaa vahvasti ennakoituun kuntalaisten määrän kasvuun, sekä työttömyyden laskun suotuisan kehityksen jatkumiseen. Tähän tarvitaan sekä asuntoja että työpaikkoja. Kaupunkikehityksessä onkin tärkeää jatkaa ponnisteluja yritystonttimyynnin edistämiseksi, sekä yrityksille sopivien toimitilojen tarjonnan kasvattamiseksi esimerkiksi kaavamuutoksin.

Menopuolella merkittäviksi säästöjä tuoviksi toimenpiteiksi Kokoomuksen valtuustoryhmä arvioikäyttöomaisuuden ennakoidut myyntivoitot sekä tilaomistuksista luopumisen. Näiden toteutumiseen kaupungilla on myös paremmat mahdollisuudet vaikuttaa kuin verotulojen määrän kasvuun. Lautakunnille annettavaa nelivuotista kehystä pidämme myönteisenä kehityksenä menojen ja tulojen jatkuvassa tasapainottamisessa. Arvioimme sen parantavan lautakuntien tuloksekkaan työskentelyn mahdollisuuksia. 

Lainamäärän kasvattamista pidämme viimeisenä mahdollisuutena talouden tasapainottamiseen. Kokoomuksen valtuustoryhmä on huolestunut lainamäärän ennakoidusta kasvusta ja toivoo, että lainamäärää ei tulevina vuosina tarvitsisikaan kasvattaa ennakoidun suuruisena, vaan toteuma olisi suunniteltua pienempi.

Kokoomuksen valtuustoryhmä puoltaa yksimielisesti taloussuunnitelman 2020-2023 sekä talousarvion 2020 hyväksymistä.

 

Tuija Kuusisto

Järvenpään Kokoomus ry, puheenjohtaja